GDPR

Společnost Arens Oberflächenfullservice s.r.o.

Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve znění zákona 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „GDPR“).

Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se obrátili na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů email: b.hromkova@arens-oberflaechenfullservice.com

Společnost Arens Oberflächenfullservice s.r.o. je ve smyslu čl. 4 GDPR správcem osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Zpracování osobních údajů probíhá z důvodu zajištění všech vzájemných práv a povinností vyplývající ze vztahu zaměstnavatele a zaměstnance.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění povinností v souvislosti se zákonnými ustanoveními a personální a mzdovou agendou v souladu s ustanoveními GDPR. Veškeré osobní údaje potřebné pro splnění práv a povinností zpracováváme pouze po dobu pracovního poměru a po jeho ukončení jsou uchovávány pouze ty údaje, které jsou ze zákona nezbytné pro splnění zákonných požadavků ČR.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které byly získány od subjektů údajů, které jsou subjekty údajů povinni poskytnout na základě legislativy ČR, bez jejich zpracování by nemohlo dojít k plnění podmínek vzájemného smluvního vztahu.

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy a s pomocí technických a organizačních opatření zajišťujeme maximální možnou ochranu získaných osobních údajů.

Žádné osobní údaje nepředáváme žádné externí společnosti ani do zemí mimo EU.

Práva ve smyslu ochrany osobních údajů jsou:

a) Právo na informaci – jaké konkrétní údaje zpracováváme;
b) Právo na opravu – v případě neúplnosti či nepřesnosti;
c) Právo na výmaz – osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouva uchovávat po zákonnou dobu;
d) Právo na omezení zpracování – osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouvy;
e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – které se vás týkají;
f) Právo na přenesení údajů jinému správci – v případě potřeby

V případě, že se domníváte, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s legislativou, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7